Projekt EARLY ujawniony: Kompleksowe działania na rzecz zdrowia psychicznego młodzieży

Projekt EARLY ujawniony: Kompleksowe działania na rzecz zdrowia psychicznego młodzieży

W celu rozwiązania palącej kwestii zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi, uruchomiono finansowany przez Unię Europejską projekt EARLY.

Wraz z konsorcjum 19 partnerów z 14 krajów, projekt EARLY stanowi wspólny wysiłek na rzecz rozwiązania krytycznej kwestii zdrowia psychicznego młodzieży i ma na celu zmniejszenie obciążenia chorobami niezakaźnymi, ze szczególnym uwzględnieniem chorób psychicznych, takich jak depresja, lęk, zaburzenia stresowe i zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych u młodzieży.

Partnerzy spotkali się w dniach 11 i 12 stycznia na spotkaniu inaugurującym projekt EARLY na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Emden/Leer.

W ciągu najbliższych czterech lat zostanie przeprowadzone kompleksowe badanie dotyczące zakresu rozpoznawania chorób psychicznych u młodzieży. Pod przewodnictwem prof. dr Jutty Lindert z Wydziału Pracy Socjalnej i Zdrowia Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Emden/Leer konsorcjum zamierza osiągnąć swoją misję poprzez kompleksowe podejście obejmujące badania, interwencje i współpracę. Jedna z kluczowych strategii obejmuje opracowanie wszechstronnej matrycy ekspozycji, zaprojektowanej w celu dostosowania do pojawiających się zagrożeń i zapewnienia głębszego zrozumienia czynników wpływających na zdrowie psychiczne młodzieży.

Ponadto projekt ma na celu uzyskanie wglądu w postrzeganie młodzieży, rodziców i interesariuszy poprzez wywiady jakościowe, w celu włączenia różnych perspektyw do swoich inicjatyw. Gromadząc reprezentatywne, wielonarodowe dane na temat zdrowia psychicznego młodzieży, projekt ma na celu stworzenie podstaw dla opartych na dowodach interwencji, które mogą skutecznie promować dobrostan psychiczny i zapobiegać chorobom psychicznym wśród młodych ludzi.

Warto zauważyć, że projekt EARLY charakteryzuje się mieszanymi metodami badania, które łączą zarówno metodologie jakościowe, jak i ilościowe. Takie podejście umożliwi projektowi przegląd istniejących miar zdrowia psychicznego młodzieży, ocenę różnych czynników narażenia i przeprowadzenie przekrojowego badania w celu ustalenia danych wyjściowych dla wieloskładnikowej interwencji pilotażowej w pięciu wybranych krajach.

Oprócz działań badawczych, projekt EARLY ma na celu ocenę gotowości kraju do wdrożenia interwencji w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży i mapowanie istniejących usług dla młodzieży, a ostatecznym celem jest dostarczenie solidnych danych na temat zdrowia psychicznego młodzieży w regionie europejskim i opracowanie interwencji opartych na dowodach.

Rozpoczęcie projektu EARLY stanowi znaczący krok naprzód w podejmowaniu złożonych wyzwań związanych ze zdrowiem psychicznym młodzieży, wykorzystując multidyscyplinarne podejście i wspierając międzynarodową współpracę w zmniejszaniu obciążenia chorobami niezakaźnymi, w szczególności chorobami psychicznymi u młodych ludzi.

/fileadmin/_processed_/4/c/csm_background_00098e5065.jpg