PËR TË AFËRMIT 

Në këtë projekt, synojmë të kuptojmë faktorët që kontribuojnë në shëndetin mendor të të rinjve. Ky projekt do të hulumtojë pikërisht si të suportojmë në mënyrë efikase shëndetin mendor.

Misioni ynë 

Ne jemi të ndërgjegjshëm për rëndësinë e ndihmës dhe mbështetjes së rrethit familjar të të rinjve. Projekti EARLY kërkon të zhvillojë një guidë të bazuar në evidenca dhe të sjellë disa rekomandime udhëzuese, jo vetëm kundrejt mirëqënies mendore të të rinjve, por edhe duke suportuar familjet e të rinjve që kanë nevojë për ndihmë.


Kjo faqe është në përpunim. Na vizitoni përsëri së shpejti për më shumë informacion.

/fileadmin/_processed_/4/c/csm_background_00098e5065.jpg